تبلیغات
نتهای فارسی آهنگها - از تو گلخونه دنیا_امید
 

از تو گلخونه دنیا_امید

نوشته شده توسط :كامران باغی
جمعه 25 دی 1388-01:00 ق.ظ

از تو گلخونه دنیا_امید
----------overtur----------
[{do  si  la  mi  mi  } 2  si  la  sol  sol  sol  la  si  la

{do  si  la  mi  mi  } 2   si  la  sol  sol  sol  la  si  la  la  la  la  la  la ] A


 
{mi  do  mi  do  si  la  la  si  la  si  sol} 2

{sol  re  sol  re  do  si  la  si  la  sol  la} 2

do  mi  do  si  la  la  si  la  si  sol

mi  do  mi  do  si  la  la  si  la  si  sol

re  sol  re  do  si  la  si  la  sol  la

                      A

----------vocal----------
la  la  la  la  mi  mi  re  fa  re  mi  re  do  mi  re  do  mi

mi  mi  mi  mi  mi  fa  sol  fa  fa  mi  re  sol  fa#  sol  la  fa  mi

la  la  la  mi  mi  re  fa  fa  re  re  re  re  re  do  re  mi

mi  mi  mi  mi  mi  fa  sol  fa  fa  mi  re  sol  fa#  sol  la  fa  mi

---------overtur---------
            A
--------vocal----------
la  la  la  la  la  la  sol  si  sol  fa  mi  la  la  la  la  la  sol  si  sol

sol  sol  sol  sol  sol  fa#  la  fa  fa  mi  re  fa  fa  sol  fa  mi     [ fa  sol  la ]

mi  la  la  la  la  la  sol  si  sol  fa  mi  mi  mi  mi  la  sol  si  si  la  sol

sol  sol  sol  sol  sol  fa#  la  fa  fa  mi  re  fa  fa  sol  fa  mi  fa

{fa  fa  fa  fa  fa  fa  sol sol  fa  sol  fa  mi} 2

sol  sol  sol  sol  sol  sol  sol  la  la  sol  fa  fa  mi  re  do  do  do  do  sol  la  fa  mi

تكرار از اول وكال
گوش كنید
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox